NOTA LEGAL

1.1 Avís Legal
1.2 Política de Privacitat
1.3 Política de Cookies

1.1 Avís Legal
Textos legals versió 02-2021

DADES IDENTIFICATIVES DEL PRESTADOR DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de “Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI)”, posem al seu coneixement la següent informació:
Canal de Comunicació i Gestió, S.L., [d’ara endavant CCG], és el titular del portal Web  canal-comunicacio.com, que actua exclusivament com a gestora dels continguts del present portal Web, domiciliada a: Plaça de l’Arbre, 3 baixos 1 – 43330 RIUDOMS (Tarragona), NIF B02799815, Inscrita al Registre Mercantil de Tarragona Tom 3225, Foli 201, Full 56243, Inscripció 1ª, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.
Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant el correu electrònic  info@canal-comunicacio.com

INTRODUCCIÓ
El present Avís legal regula l´ús d’aquesta pàgina web. L’accés a la web és gratuït excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris.

ACCEPTACIÓ
La utilització del Lloc Web atribueix la condició d’Usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per CCGen el mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que pot sofrir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES “LINKS”
CCG no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles links o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.
Qualsevol ús d’un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i CCG no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la Web de canal-comunicacio.com, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’ús o mal ús d’un  vincle, tant en connectar al lloc Web canal-comunicacio.com com a l’accedir a la informació d’altres webs des del mateix lloc Web.

LIMITACIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS
CCG fa tot el possible per evitar cap error en relació amb els continguts d’aquesta pàgina web. En qualsevol cas, CCG quedarà exempta de qualsevol responsabilitat derivada d’errors en els continguts que puguin aparèixer en el lloc web, sempre que no li siguin imputables.
CCG adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin mitjançant el portal web, segons l’estat de la tecnologia i d’acord amb la tipologia de les transaccions i els serveis que es posen a disposició dels usuaris.
CCG no serà responsable dels danys que es puguin ocasionar al sistema informàtic dels usuaris per qualsevol causa aliena o no imputable a aquest lloc web, inclosos, sense limitacions, els danys ocasionats a causa d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic. Així mateix, CCG tampoc respondrà de cap interrupció, error o fallada que es produeixi en el sistema, a causa d’un mal funcionament de la xarxa o dels servidors que hi estan connectats.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL, MARQUES REGISTRADES
 L’estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de CCG.
Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels elements referits en l’apartat anterior. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats en virtut d’autorització expressa de CCG i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de CCG.
Només està autoritzat per a l’ús privat del material documental elaborat per CCGEn cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.
Excepte autorització expressa de CCG, no es permet l’enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page” canal-comunicacio.com.
Els signes distintius (marques, noms comercials) de CCG, estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualssevol d’aquests, excepte autorització expressa i per escrit de CCG.

1.2. Política de Privacitat
Textos legals versió 02-2021

RESPONSABLE
De conformitat amb allò que estableix el Reglament General (UE) 2016/679 de Protecció de dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, li informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic,  han estat incloses a un tractament titularitat  de Canal de Comunicació i Gestió, S.L., [d’ara endavant CCG], amb  domicili social a la Plaça de l’Arbre, 3 baixos 1 – 43330 RIUDOMS (Tarragona), NIF B02799815, Inscrita al Registre Mercantil de Tarragona Tom 3225, Foli 201, Full 56243, Inscripció 1ª, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.
S’informa que les dades poden ser tractades amb la finalitat de facilitar informació dels nostres productes i/o serveis  per mitjans electrònics. Les seves dades podran ser objecte de la elaboració de perfils, amb la finalitat d’aplicar un pla de fidelització d’acord a la vinculació comercial del client i oferir ofertes que siguin adequades a les seves preferències. Si bé  podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça dpd@canal-comunicacio.com indicant a l’assumpte “Baixa de la llista de distribució“.
Així mateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició,  portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça electrònica : dpd@canal-comunicacio.com  indicant a l’assumpte “Protecció de dades“.

POLÍTICA
CCG està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals s’accedeix a través del lloc Web. Mitjançant la present Política de Privacitat s’informa als usuaris de canal-comunicacio.com del tractament i usos als quals se sotmeten les dades personals que es recapten en la web mitjançant la +informació addicional, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

MESURES DE SEGURETAT
 Finalment s’informa que CCG ha adoptat en el sistema d’informació les mesures tècniques i organitzatives adequades, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cadascun dels tractaments.

DRETS DELS USUARIS
 L’interessat de les dades personals en tot cas podrà exercitar els drets que li assisteixen, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades i del Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i que són:

A.- El dret d’accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat.
CCG procedirà a notificar la seva decisió en el termini d’un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l’interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.
B.- Els drets de rectificació i supressió podran ser exercitats, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incomplets, inadequats o excessius. En aquest  cas, podrà exercitar-los a través d’algun dels mitjans anteriorment previstos.
CCG procedirà a la rectificació o supressió dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud.
C.- El dret d’oposició podrà ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat vulgui oposar-se al tractament de les seves dades personals tant per si les dades es tracten lícitament com per interès legítim o consentiment relatiu per finalitats publicitàries.
D.- El dret de portabilitat podrà ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments, has de ser retornades al titular de les dades, o bé a un altre tercer (Encarregat de tractament).
E.- El dret de limitació del tractament podrà ser exercitat, prèviament el dret d’oposició al tractament de les seves dades, i que mentre no es resolgui el Dret d’oposició, es limiti el tractament de les mateixes.

CANVI DE NORMATIVA
CCG es reserva el dret de modificar la present política amb l’objecte d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials.. Tals canvis seran comunicats amb l’antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.
Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-les dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a: dpd@canal-comunicacio.com

1.3. Política de Cookies
Textos legals versió 02-2021

Els informem que CCGen el seu domini canal-comunicacio.com utilitza cookies.